The Plaza

201 N. Main St., McPherson, KS 67460

Kansas highlights