California Taco Shop

(913) 281-7773
1268 Kansas Avenue, Kansas City, KS 66106

Kansas highlights