Trail, Rail & Tales Festival
Credit: Abilene Kansas CVB