Wayfarers Inn

(620) 549-6300
2 NE 20th St, Saint John, KS 67576
Visit Website

Kansas highlights