St. Aloysius

(620) 724-6281
953 W, KS 47, Girard, KS 66743

Kansas highlights