Shangri-La Sushi & Teriyaki

(620) 412-5588
841 W 6th Ave, Emporia, KS 66801

Kansas highlights