Kyoto Restaurant

(785) 350-2575
115 SE 29th St, Topeka, KS 66605

Kansas highlights