Kobe Steak House of Japan

(316) 558-3331
8760 W. 21st St. N., Wichita, KS 67205
Visit Website
Kansas highlights