KANSAS! Magazine Asks Readers to Pick their Favorite Small Towns in Kansas Topeka, KS – KANSAS! magazine, the state’s premier travel magazine, invites readers to nominate their favorite small towns